Zarządzanie nieruchomościami

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI - ZAKRES USŁUG
 1. Przejęcie nieruchomości, dokumentacji technicznej, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji, prowadzenie książki obiektu.
 2. Wykonywanie czynności zwykłego zarządu nieruchomością określonych w ustawie o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r w rozdziale 4,  a w szczególności:
  1. Opracowywanie rocznego planu gospodarczego i korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej.
  2. Realizacja planu gospodarczego uchwalonego przez wspólnotę.
  3. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz wspólnoty  dotyczących dostaw energii elektrycznej, zimnej wody,  dostawy ciepła, odprowadzenie ścieków , wywozu śmieci, ubezpieczenia nieruchomości.
  4. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty  dotyczących konserwacji urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa, utrzymaniem czystości w częściach wspólnych nieruchomości, pielęgnacji zieleni.
  5. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty  dotyczących okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Wykonywanie za dodatkową opłatą okresowych przeglądów budowlanych, nadzoru nad robotami remontowymi.
  7. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty  dotyczących przeprowadzania deratyzacji i dezynfekcji.
  8. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty  dotyczących przeprowadzania windykacji na drodze sądowej zaległych opłat od członków wspólnoty  poprzez Kancelarię Prawniczą zgodnie z podjętą uchwałą o windykacji.
  9. Organizowanie przetargów na roboty remontowe.
  10. Zawieranie umów w imieniu  i na rzecz wspólnoty  dotyczących robót remontowych i modernizacyjnych nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne.
  11. Nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów w imieniu  i na rzecz wspólnoty.
  12. Analizowanie, doradzanie i opracowywanie, według potrzeb, koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;
  13. Analizowanie i doradzanie w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacyjnych;
  14. Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane
   z utrzymaniem nieruchomości;
  15. Doradzanie w zakresie wdrażania energooszczędnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych obniżających koszty utrzymania nieruchomości;
  16. Odpłatna współpraca  - z kancelarią radców prawnych 
Zwoływanie zebrań Wspólnoty