Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk osiedle Klimaty

Gdańsk osiedle Klimaty

Zarządzanie nieruchomościami

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI - ZAKRES USŁUG
 1. Przejęcie nieruchomości, dokumentacji technicznej, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji, prowadzenie książki obiektu.
 2. Wykonywanie czynności zwykłego zarządu nieruchomością określonych w ustawie o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r w rozdziale 4,  a w szczególności:
  1. Opracowywanie rocznego planu gospodarczego i korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej.
  2. Realizacja planu gospodarczego uchwalonego przez wspólnotę.
  3. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz wspólnoty  dotyczących dostaw energii elektrycznej, zimnej wody,  dostawy ciepła, odprowadzenie ścieków , wywozu śmieci, ubezpieczenia nieruchomości.
  4. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty  dotyczących konserwacji urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa, utrzymaniem czystości w częściach wspólnych nieruchomości, pielęgnacji zieleni.
  5. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty  dotyczących okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Wykonywanie za dodatkową opłatą okresowych przeglądów budowlanych, nadzoru nad robotami remontowymi.
  7. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty  dotyczących przeprowadzania deratyzacji i dezynfekcji.
  8. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty  dotyczących przeprowadzania windykacji na drodze sądowej zaległych opłat od członków wspólnoty  poprzez Kancelarię Prawniczą zgodnie z podjętą uchwałą o windykacji.
  9. Organizowanie przetargów na roboty remontowe.
  10. Zawieranie umów w imieniu  i na rzecz wspólnoty  dotyczących robót remontowych i modernizacyjnych nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne.
  11. Nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów w imieniu  i na rzecz wspólnoty.
  12. Analizowanie, doradzanie i opracowywanie, według potrzeb, koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;
  13. Analizowanie i doradzanie w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacyjnych;
  14. Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane
   z utrzymaniem nieruchomości;
  15. Doradzanie w zakresie wdrażania energooszczędnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych obniżających koszty utrzymania nieruchomości;
  16. Odpłatna współpraca  - z kancelarią radców prawnych 
Zwoływanie zebrań Wspólnoty