+48 58 662 26 62, +48 58 662 27 72
Kontakt telefoniczny
Logowanie do IOK Internetowa Obsługa Klienta
Zaloguj Zaloguj

ABC  TWOJEJ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

  1. Wspólnota- co to za stwór ?

Wspólnota to zrzeszenie właścicieli lokali w danej nieruchomości, które funkcjonuje zgodnie z Ustawą o własności lokali (z dnia 24 czerwca 1994). Zadaniem Wspólnoty jest gospodarowanie budynkiem na działce – są to czynności związane z utrzymaniem nieruchomości w stanie niepogorszonym, płatnościami dotyczącymi utrzymania części wspólnej nieruchomości oraz zakupem mediów ( woda, ogrzewanie) dla indywidualnych lokali. Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, nie można jej powołać odrębnym aktem prawnym jak spółki z o.o., uchwałą, pismem. itp. Początkiem wspólnoty mieszkaniowej jest sprzedaż pierwszego lokalu – mieszkalnego lub użytkowego – przez dewelopera w formie aktu notarialnego i wpis do księgi wieczystej. Zasady, jakimi rządzą się wspólnoty mieszkaniowe są określone w ustawie o własności lokali. Nie ma wymogu uchwalania statutu wspólnoty.

  1. Udział, czyli co z tego mam?

Stając się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, poprzez nabycie lokalu, jesteśmy współwłaścicielem wspólnoty posiadając udział w nieruchomości części wspólnej. Udział taki określamy ułamkiem wyrażającym stosunek powierzchni naszego lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi (garaż lub schowek, komórka), jeżeli takowe posiadamy do całej powierzchni nieruchomości z powierzchniami garażowymi, schowkami powierzchniami przynależnymi. W praktyce udział wyraża się w m2 powierzchni. Udziałem głosujemy przy podejmowaniu uchwał, oraz uczestniczymy w podziale kosztów dotyczących utrzymania części wspólnych.

  1. Rządy we wspólnocie.

Zgodnie z Ustawą o własności lokali sposób zarządu nieruchomością można określić w dniu powstania wspólnoty tj. przy sprzedaży pierwszego lokalu i powierzyć zarząd osobie fizycznej lub prawnej – art. 18 ustawy, lub jeżeli tego sposobu nie określono przy sprzedaży pierwszego lokalu, właściciele lokali są zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze zarządu – art. 20 ustawy.

  1. Zebranie właścicieli – decydujemy o sprawach wspólnoty?

Zebrania wspólnoty zwołuje zarząd wspólnoty określając datę, miejsce i porządek obrad. Zebrania obligatoryjnie zwołuje się raz na rok, w sytuacjach nadzwyczajnych zebrania są zwoływane przez zarząd wspólnoty, lub na wniosek 1/10 właścicieli. Na zebraniu decydujemy o wszystkich sprawach wspólnoty poprzez podejmowanie uchwał. Uchwały podejmowane na zebraniu wspólnoty zapadają większością głosów wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej liczoną według udziałów wyrażonych w m2. Niekoniecznie jest zawsze tak, że na zebraniu uchwały zostają podjęte. Zdarza się, iż głosy zbierane są w trybie indywidualnym. Mają taką samą moc jak głosy osób będących na zebraniu wspólnoty. Każdy z właścicieli ma inny udział, który jest zależny od wielkości jego mieszkania.

 

  1. Właściciele, najważniejsze osoby we wspólnocie.

Decyzje właścicieli są kluczowe dla funkcjonowania nieruchomości. Najważniejsze decyzje przekraczające czynności zwykłego zarządu tj. ustalenie stawek na utrzymanie części wspólnej nieruchomości, zmienia przeznaczenie części wspólnej, uchwalenie rocznego planu gospodarczego, decyzja o podaniu właściciela do sądu, połączenie lokali, roboty remontowe, ocena pracy zarządu wspólnoty, są podejmowane na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej. Jest to najlepsza okoliczność do wyrażania swoich uwag dotyczących nieruchomości, ze względu na obecność większości właścicieli.

  1. Zaliczki na  remonty.

Nieruchomości, w których mieszkamy zużywają się (nawet nowe). Na każdy remont są potrzebne określone sumy pieniędzy. Z uwagi na niekomfortową sytuację zbierania pieniędzy na każdy remont osobno, wspólnoty mieszkaniowe uchwalają zaliczki na prace remontowe. Pieniądze z tych wpłat są przeznaczone na określone cele, które muszą być zaakceptowane przez większość właścicieli (jak remont dachu, czy ocieplenie budynku). W zależności od wielkości budynku, w którym mieszkamy wysokość zaliczek na roboty remontowe jest różna. Ustalenie zaliczek na roboty remontowe  jest niezbędne, ponieważ remonty, które będziemy chcieli przeprowadzać są bardzo kosztowne.