+48 58 662 26 62, +48 58 662 27 72
Kontakt telefoniczny
Logowanie do IOK Internetowa Obsługa Klienta
Zaloguj Zaloguj

'''Zarząd wspólnoty mieszkaniowej'''

Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku przewiduje sprawowanie zarządu jako:

Zarząd powierzony

przewidziany w art. 18 ustawy o własności lokali. Przewiduje on, iż zarząd nieruchomością wspólną może zostać powierzony osobie fizycznej lub prawnej w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego (stąd określa się go mianem zarządu lub zarządcy „powierzonego”).

Kompetencje zarządcy powierzonego są co do zasady zbieżne z kompetencjami zarządu właścicielskiego. Wynika to z art. 33 ustawy o własności lokali, który przewiduje zastosowanie ogólnych regulacji dotyczących zarządu we wspólnocie mieszkaniowej do zarządcy powierzonego, chyba, że umowa stanowi inaczej.

Powołanie zarządcy powierzonego może nastąpić już w momencie wyodrębnienia własności pierwszego lokalu. Często na tym etapie nabywcy lokali określają w aktach notarialnych sposób zarządu nieruchomością wspólną. Wówczas umowa taka jest skuteczna w stosunku do kolejnych nabywców lokali. Zmiana tak określonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną wymaga uchwały zaprotokołowanej przez notariusza.

 

Lub – ale pod warunkiem że nie powierzono zarządu powierzonego w myśl art. 18

 

Zarząd właścicielski

Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku w art. 20 wskazuje, iż właściciele lokali w tzw. dużej wspólnocie mieszkaniowej, mają obowiązek wyboru jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu.

Członkiem takiego zarządu może być tylko osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Pomimo możliwości powołania do składu zarządu osoby spoza grona członków wspólnoty mieszkaniowej, taki sposób zarządu jest powszechnie określany mianem zarządu „właścicielskiego”.

Uchwała o wyborze zarządu zapada co do zasady większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej (chyba że zachodzą przesłanki głosowania w trybie jeden właściciel – jeden głos). Uchwała o wyborze członków zarządu nie musi być przy tym zaprotokołowana przez notariusza.

Zgodnie z artykułem 21 ust. 1 omawianej ustawy zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

 

Uprawnienia

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej (lub zarządca notarialny, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali ''Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.  obowiązany jest do:

,- dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy,

,- składać właścicielom roczne sprawozdanie ze swojej działalności,

,- zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku nie później niż w pierwszym kwartale  

    każdego roku (do 31 marca),

,- prowadzić dla nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową ewidencję  

   pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie

   tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej,

,- sporządzić [[protokół]] przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej w imieniu  

   wspólnoty, przechowywać dokumentację techniczną budynku oraz prowadzić i aktualizować spis  

   właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,

,- podjąć czynności zmierzające do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku

   i dokonać rozliczenia kosztów z tym związanych.